SVK-facebook-09062019 : Photos from Juraj Koreň-Ďurifuk X-Alps 2019 team SVK's post

Red Bull X-Alps iacta alea est /ENGLISH VERSION BELLOW

Čo nás to tam s Kubom, Zdenom a Marošom čaká? 1138km cez Alpy v celodennom nasadení, od 5:30 do 22:30 na nohách alebo na šnúrkach. Znie to jednoducho, no opak je pravdou. Navigácia, plánovanie, regenerácia, strava, počasie, logistika, psychológia, lietanie, ferraty, lavíny, letecké priestory, ostatní pretekári, veľmi krátky limit..... Neskutočné množstvo premenných, tisíce "drobností" ktoré robia túto výzvu náročnou.

 

Celoživotná športová Valhalla, sen ktorý sa zdal neuskutočniteľný sa blíži... Vydržím to? Zvládnem lietať efektívne, rýchlo a v nevhodnom počasí? Zmákneme to ako tím? Vydržia to moje chabé koštiale? Nerozdriapem padák, či sedačku pri blbom pristátí? Množstvo obáv a neistoty. Ako pred každými pretekmi či expedíciou. Nové, nezažité neurčité.

 

Roky som žil v dogme že všetko čo robím, je len môj úspech, moja snaha...no nie je to celkom tak. Za každým úspešným mužom stojí chápavá a obetavá žena. Viem to a som jej za to veľmi, preveľmi vďačný. Pomáhajú aj kamaráti, supporťáci, podporujú sponzori a fanúšikovia, rodina a známi. Všetkým Vám za to ďakujem, za podporu, ktorou ste mi moju cestu uľahčili.

 

O šesť dní si dáme krátky prológ v okolí Wagrainu a 16.6 na Mozartplatz v Salzburgu začne strastiplná a zároveň dobrodružno-adrenalínovo-vzdušná cesta smerom k Azúrovému pobrežiu, do Monaka. Sledovať všetko čo sa deje budete môcť hlavne na www.redbullxalps.com/live-tracking.html a samozrejme tu, na FB Ďurifukovi o čo sa v rámci možností bude starať Zdenko. Oceníme dobre mierené rady skúsených ohľadom počasia, uzavretých ciest, webkamier, štartovačiek či postupu ostatných atlétov počas akcie. V prípade výpadku ma budete môct sledovať cez InReach share.garmin.com/durifuk

 

Pomaly vyrážame takže, dobre sa tu majte, v dobrom zostávajte!

 

Škoda Auto Slovensko Montane Česko Slovensko Petzl Česko Slovensko GARMIN.sk Lunter CAT Slovensko @julboslovensko MicroStep Red Bull Adventure Menu CZ Geo Šport

 

Red Bull X-Alps iacta alea est

What is there waiting for us with Kuba, Zdeno and Maroš? 1138km across the Alps in full-day deployment, from 5:30 to 22:30 on feet or skytex. It sounds simple, but the opposite is true. Navigation, planning, regeneration, diet, weather, logistics, psychology, flying, ferratas, avalanches, airspace, other atlhetes, very short time limit ..... An incredible number of variables, thousands of "little things" that make this challenge the most thoughest adventure race.

 

Lifelong sporting Valhalla, a dream that seemed impossible for me to realize is coming ... Can I hold it? Can I fly efficiently, fast and in bad weather? Are we gonna break it as a team? Will poor broomstick survive it? A lot of worries and uncertainty. Like before any race or expedition. New, uninspired indefinite.

 

For years I have lived in dogma that everything I do is just my success, my endeavor ... well it's not quite like that. Behind every successful man stands an understanding and dedicated woman. I know it and I'm very, very grateful for it. Also friends, supporters, support sponsors and fans, family and acquaintances help. Thank you all for your support for making my road easier.

 

In six days we will have a short prologue around Wagrain and 16.6 at the Mozartplatz in Salzburg will start a distressing and adventurous-adrenaline-air route towards the Cote d'Azur to Monaco. Mainly watch everything that happens at www.redbullxalps.com/live-tracking.html and of course here at FB Ďurifuk about what Zdenko will look after. We appreciate the well-directed advice of experienced weather, closed roads, webcams, starters and other athletes' progress during the event. Our backup livetracking is InReach share.garmin.com/durifuk

 

We set off soon so keep yourself here, stay in good shape!

 

Škoda Auto Slovakia Montane Czech Republic Slovakia Petzl Czech Republic Slovakia GARMIN.sk Lunter CAT Slovakia @julboslovensko MicroStep Red Bull Adventure

 

foto: Filip Bencek Red Bull PhotoMartini

Gear Store

Keep track of all your adventures with our cool equipment!

land rover roof tent gear store callout 2021 01
blackroll callout 2021
sunnybag leaf pro 2021 callout
GS 2019 Callout AdventureMenu
i clip advantage r 2021 callout
GS 2019 Callout Flymaster
GS 2021 Callout Suunto
xiaomi 2021 callout 01
GS 2021 Callout Salewa

Follow us

Newsletter Sign up - Section

Never miss the latest news!

Sign up to our Red Bull X-Alps newsletter and stay updated daily on news, invitations and offers about sports, events and products from Red Bull and its affiliated companies. Don’t worry, if you change your mind, you can unsubscribe at any time, free of charge.

Newsletter signup plugin

newsletter paraglider